Overslaan en naar de inhoud gaan

Wedstrijdreglement

Artikel 1 : Organisator

Metagenics Belgium BV, met hoofdzetel te Edward Vlietinckstraat 20, 8400 Oostende, België (hierna “Organisator”), organiseert een wedstrijd met aankoopverplichting beginnend op 15/04/24 om 00u00 en eindigend op 31/07/2024 om 23u59. Deze actie is getiteld: “MetaStudent® – Win een JBL Bluetooth speaker”. (hierna de “Wedstrijd”)

Deze actie is toegankelijk via de landingspagina van MetaStudent® dewelke bereikbaar is op www.metastudent.eu.

Artikel 2: Voorwaarden deelname wedstrijd

Deze Wedstrijd is beschikbaar voor elke natuurlijke persoon met woonplaats in België, Luxemburg en Nederland, al dan niet klant zijnde bij Metagenics, die wil deelnemen. De organisator behoudt zich het recht voor om elke nodige verificatie te bekomen betreffende de identiteit en het elektronische en/of postadres van de deelnemers.

De volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd en van elke vorm van winst, zowel direct als indirect: alle personeelsleden van de Organisator en hun directe familieleden tot in de eerste graad.

Deelnemers die hun gegevens en identiteit niet kunnen aantonen of die deze informatie op een incorrecte of misleidende manier hebben verstrekt, zullen worden gediskwalificeerd. Dit geldt ook voor elke deelnemer die weigert om de nodige persoonlijke informatie te verstrekken die vereist is om deel te kunnen nemen aan de Wedstrijd.

In geval van foutieve verklaring, valse identiteit of vals adres wordt de deelnemer onmiddellijk uitgesloten en indien dit te laat wordt opgemerkt en de deelnemer in kwestie één van de winnaars blijkt te zijn, dient de deelnemer de reeds verstuurde prijzen terug te betalen.

Deelname aan de Wedstrijd houdt voor elke deelnemer in dat hij/zij dit reglement aanvaardt, zonder uitzonderingen. Indien de naleving van dit reglement niet wordt gerespecteerd, volgt er een automatische uitsluiting van deelname aan de Wedstrijd en van het ontvangen van een tegemoetkoming.

Artikel 3: Wijze van deelname

De Wedstrijd, dewelke zal worden georganiseerd van 15/04/2024 om 00u00 tot 31/07/2024 om 23u59, verloopt via onderstaande procedure. De deelname is slechts geldig wanneer de deelnemer:

1/ Na aankoop van een MetaStudent® verpakking, de unieke actie code ingeeft op www.metastudent.eu;

2/ Het aangeboden formulier compleet invult;

 • Naam
 • Voornaam
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Stad
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mail

3/ Een antwoord geeft op de hoofdvraag “Hoeveel vitamines bevat MetaStudent®”?

 • 5 vitamines
 • 9 vitamines
 • 11 vitamines

3/ Een antwoord geeft op de schiftingsvraag: "Hoeveel deelnames zullen we aan het einde van de wedstrijd (31/07/2024 om 23u59) registreren?”

4/ Akkoord gaat met de privacy policy en het wedstrijdreglement.

Elke speler kan slechts één keer deelnemen per aankoop.

De Wedstrijd is online beschikbaar op de landingspagina van MetaStudent® via www.metastudent.eu.

Artikel 4: Beloningen

De Wedstrijd bestaat uit de volgende prijs (hierna de “Beloning”):

 • 1x JBL Bluetooth speaker JBL Charge 5

Algemeen vastgestelde prijs: €201,99 (btw inbegrepen), verzendkosten niet inbegrepen.

Artikel 5: Bepaling van de winnaars

Het bepalen van de winnaar verloopt als volgt: 

 • Een eerste automatische selectie zal worden gemaakt op basis van het correct ingeven van de actie code. Een foutieve actie code geeft geen toegang tot de volgende stappen.
 • Een tweede selectie zal worden gemaakt op basis van het correcte antwoord op de hoofdvraag.
 • Daarna zal worden gekeken naar het antwoord op de schiftingsvraag.
 • De 5 winnaars zijn de personen die een correcte unieke actie code hebben ingebracht, de hoofdvraag correct hebben beantwoord én de schiftingsvraag correct hebben of het dichts hebben benaderd. In het geval van een ex aequo zullen de personen winnen die het eerst hun inzending hebben gedaan volgens de timestamp van het wedstrijdformulier.

Er zijn 5 winnaars. Er wordt slechts één beloning toegekend per winnaar (met dezelfde naam op hetzelfde adres).

De 5 winnaars zullen in de tweede week van augustus 2024 persoonlijk worden verwittigd via e-mail. (zie artikel 3, stap 2)

De winnaar zal zich moeten houden aan het reglement. Indien blijkt dat er niet wordt voldaan aan de criteria van dit wedstrijdreglement zal zijn/haar beloning niet langer meer worden toegekend. De deelnemers bevestigen elke verificatie met betrekking tot hun identiteit, gegevens of de getrouwheid en oprechtheid van hun deelname. Hierbij behoudt de Organisator zich het recht voor om een kopie te vragen van een identiteitsbewijs van de winnaar alvorens de beloning te versturen.

Artikel 6: Verzending van de prijs

In geval van winst zoals hierboven beschreven, zal na deelname de winnaar in de week volgend op de bekendmaking van de 5 winnaars alle noodzakelijke informatie ontvangen betreffende de verzending van de beloning. Deze beloningen worden door de Organisator verzonden naar het door de winnaar opgegeven adres bij deelname aan de wedstrijd. (zie artikel 3, stap 2)

Deze beloning kan enkel worden afgeleverd in België, Luxemburg en Nederland.

De winnaar moet er zeker van zijn dat er een persoon aanwezig is op het vermelde adres om de beloning in ontvangst te nemen. Deze beloning zal door de Organisator worden verstuurd via Bpost. Indien de beloning niet kan worden afgeleverd en terugkomt naar de Organisator dan zal dit betekenen dat de winnaar afstand doet van zijn/haar prijs waardoor deze prijs eigendom blijft van de Organisator.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verzending van een beloning naar een foutief adres hetgeen te wijten is aan de nalatigheid van de winnaar. Indien de beloningen niet konden worden bezorgd aan de winnaar om eender welke reden, en dit buiten de wil van de Organisator (bv. de winnaar is intussen van adres veranderd zonder de Organisator daarvan op de hoogte te brengen, enz.), dan blijven deze definitief de eigendom van de Organisator.

De prijzen kunnen niet worden ingeruild voor een ander object, alsook voor geen enkel geldelijk bedrag en kunnen niet geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald. De deelnemers dienen er zich bewust van te zijn dat de verkoop of omruiling van de prijzen strikt verboden is.

De waarde aangegeven voor de prijzen komt overeen met de gangbare prijs (btw inbegrepen) toegepast en bepaald op het moment dat dit reglement werd opgesteld. Deze prijs geldt louter ter indicatie en is onderworpen aan mogelijke verandering. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke ongelukken die volgen op het gebruik van de prijs. Alle merken of namen van vermelde producten zijn merken die toekomen aan hun respectievelijke eigenaars.

Artikel 7: Wedstrijd met aankoopverplichting

Om deel te nemen aan de Wedstrijd is het noodzakelijk om een verpakking MetaStudent® aan te kopen bij de fysieke apotheker, gezondheidswinkel of drogisterij.

Er kan geen enkele terugbetaling worden geëist van de Organisator voor mogelijke verbindingskosten die werden gemaakt.

Artikel 8: Beperkte aansprakelijkheid

De deelname aan de Wedstrijd houdt de kennis en aanvaarding in van de eigenschappen en beperkingen van het Internet, vooral met betrekking tot de technische prestaties, de responstijd om informatie te raadplegen, te toetsen of over te dragen, de risico’s op een onderbreking, en meer in het algemeen, de risico’s inherent aan elke internetconnectie of -overdracht, de afwezigheid van de bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke fraude en de risico’s van het oplopen van een mogelijk virus dat zich op het net bevindt. Bijgevolg zal de Organisator in geen enkel geval verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor (deze lijst is in geen geval exhaustief):

 1. De overdracht en/of ontvangst van alle gegevens en/of elke vorm van informatie op het Internet;
 2. Het niet of slecht functioneren van het Internet wat leidt tot problemen om de Wedstrijd correct uit te voeren;
 3. Het ontbreken van ontvangstmateriaal of communicatielijnen;
 4. Het verlies van elke vorm van papieren of elektronische post en, in het algemeen, van elke vorm van data;
 5. Routeringsproblemen;
 6. De werking van de software;
 7. De gevolgen van elke vorm van een virus, informaticabug, malware, technisch defect;
 8. Elke vorm van schade veroorzaakt op de computer van de deelnemer;
 9. Elke vorm van een technisch, materieel of software-tekort hetgeen de mogelijkheden om deel te nemen aan de Wedstrijd heeft beperkt of verhinderd of hetgeen het systeem van de deelnemer heeft beschadigd;
 10. Het niet correct toewijzen van de prijzen in het kader van de Wedstrijd, en van eventuele directe en/of indirecte schade die deze zouden kunnen veroorzaken.

Het moge duidelijk zijn dat de Organisator niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor elke vorm van schade – direct of indirect – die te wijten is aan een onderbreking, slechte werking onder eender welke vorm, of voor elke vorm van directe schade die het geval kan zijn – op eender welke manier – van een verbinding met de website die werd ontwikkeld in het kader van deze Wedstrijd. Het is de verantwoordelijkheid van elke Deelnemer om aangepaste maatregelen te treffen om zijn persoonlijke gegevens en/of data opgeslagen op zijn hardware te beschermen. De deelname van de Deelnemers aan de Wedstrijd vindt plaats onder hun volledige verantwoordelijkheid.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de volledige Wedstrijd of een deel van de Wedstrijd te annuleren, indien blijkt dat er op een of andere manier fraude werd gepleegd. Dit kan in de vorm van een technisch falen of door kwaad opzet van een van de winnaars. De Organisator behoudt zich in dit geval het recht voor om de beloning niet toe te kennen aan de fraudeurs en/of om hen te onderwerpen aan een juridische vervolging. De Organisator zal zich in geen geval verantwoordelijk kunnen stellen voor de eventuele fraude die gepleegd zou kunnen zijn. Onder fraude wordt onder andere verstaan: het gebruik van een of meerdere fictieve of geleende schuilnamen, elke Deelnemer aan deze Wedstrijd dient deel te nemen onder zijn eigen naam. Elke vorm van fraude leidt tot de uitsluiting van de Deelnemer aan de Wedstrijd.

De Wedstrijd wordt niet beheerd of gesponsord door de deelnemende apotheker. De deelnemende apotheker kan dus op geen enkel vlak verantwoordelijk worden gesteld van elke vorm van geschil als gevolg van deelname aan de Wedstrijd. Voor elke vraag, opmerking of klacht met betrekking tot de Wedstrijd dient men zich te wenden tot de organisator van de Wedstrijd en niet tot de deelnemende apotheker.

De organisator behoudt zich het recht, om eender welke reden, om de Wedstrijd te annuleren, uit te stellen, te onderbreken of te verdagen of om het huidige reglement geheel of gedeeltelijk te wijzigen, met aandacht voor de bepalingen die er reeds in zijn vastgelegd. Als gevolg van een gebeurtenis buiten zijn wil, kan de organisator gedwongen zijn om dit recht toe te passen, zonder zijn verantwoordelijkheid aan te wenden.

De organisator behoudt zich het recht om elke persoon definitief van de Wedstrijd uit te sluiten die, omwille van een frauduleuze handeling, het correcte verloop van de Wedstrijd verhindert. Bovendien zal het aandragen van fictieve personen onmiddellijk leiden tot de uitsluiting van de deelnemer.

Artikel 9: Beschikbaarheid van het reglement

Het reglement is gratis beschikbaar voor iedereen die dit aan de Organisator van de Wedstrijd vraagt. Dit is mogelijk op het volgende adres: Edward Vlietinckstraat 20, 8400 Oostende, België. Indien er via een geschreven brief een kopie gevraagd wordt van het reglement, kunnen de hiervoor gebruikte postzegels niet worden terugbetaald.

Artikel 10: Persoonlijke gegevens

We willen u eraan herinneren dat om deel te nemen aan de Wedstrijd, de spelers bepaalde persoonlijke informatie (waaronder hun naam, adres, enz.) dienen te verstrekken. Deze informatie wordt opgeslagen en bewaard in een elektronisch bestand en wordt gebruikt bij hun deelname, bij het bepalen van de winnaars en bij het toewijzen en verzenden van de prijzen. Deze informatie is bestemd voor de Organisator en kan worden overgemaakt aan zijn technische dienstverleners en aan de dienstverlener(s) verantwoordelijk voor de verzending van de prijzen. De gegevens zullen enkel gebruikt worden in het kader van deze wedstrijd en niet voor marketingdoeleinden.

De verwerking van die gegevens gebeurt zoals beschreven in het Privacybeleid https://www.metagenics.be/nl_BE/privacybeleid-en-cookies-policy. Conform het algemeen reglement over de bescherming van gegevens (GDPR), kunt u op eender welk moment toegang vragen tot uw persoonsgegevens, ze wijzigen of verwijderen of uw toestemming intrekken om geen aanbiedingen meer te ontvangen door een mail te sturen naar dataprotection@metagenics.eu

Artikel 11: Geschillen

Het hierbij vernoemde reglement is onderworpen aan de Belgische wet. Eventuele bezwaren dienen schriftelijk geformuleerd te worden aan het volgende adres: marketing_web@metagenics.eu. En dit ten laatste negentig (90) dagen na de laatste dag van deelname aan de Wedstrijd zoals vermeld in dit reglement. In geval van ongenoegen te wijten aan de toepassing of interpretatie van dit reglement, en indien er geen akkoord kan worden bereikt door beide partijen, zal elk geschil worden overgedragen aan de desbetreffende rechtbank die geschikt wordt geacht om hierover haar oordeel te vellen.